Struktura: Úvodní stránka / Bibliografie / Dějiny správy

 

   


Foto

ArchivnictvíObsah:
Hlavní stránka
Školy
Bibliografie
Archivy
Osobnosti
Legislativa
Slovníky
Místopis
Prameny
Dějiny archivů
Studijní materiály
Periodika
PVH
Návštěvní kniha
Mapa stránek
**********Webmaster
Datum poslední aktualizace:
20.06.2009Optimalizace:
Internet Explorer

Kódování:
Středoevr. jazyky
(Windows)

 
 

 


Literatura:


B

Tomáš BALETKA, Dvůr olomouckého biskupa Stanislava Thurza (1497 - 1540), jeho kancelář a správa biskupských statků, Sborník archivních prací, roč. 54, 1, Praha 2004.

Jaromír BERÁK, Přímé daně v naší berní soustavě, Praha 1940.

Eva CIRONISOVÁ, Vývoj správy rožmberských panství ve 13. - 17. st., SAP 34, 1981, s. 105-178.

Václav ČERNÝ, Hospodářské instrukce. Přehled zemědělských dějin v době patrimoniálního velkostatku v XV.-XVI. st., Praha 1930.

D

Dějiny státu a práva v Československu 1918-1945. Brno 1991.

Dějiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu (1848-1945) I., II. Bratislava 1973.

Josef GEBAUER, Sídlo finančního úřadu v Opavě, Vlastivědné listy 1994, č. 2, s. 21-24.

H

Pavel HÁNEK, České zeměměřičství v první polovině 20. století, in: Dějiny vědy a techniky 3, 1997, s. 5-10.

Zdeňka HLEDÍKOVÁ - Jan JANÁK - Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, Praha 2005.

Miroslav KOCÍCH, Vývoj veřejné správy v českých zemích do roku 1960, Opava 1997.

J

Jan JANÁK - Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Dějiny správy v českých zemích do roku 1945, Praha 1989.

Jan JANÁK, Dějiny správy včeských zemích v letech 1848-1918 se soupisy pramenů a literatury, Praha 1987.

Jan JANÁK - J. KUBÍČEK, Přehled vývoje ústavních a správních institucí vČeskoslovensku od r. 1945, Praha 1972.

Jan JANÁK, Vývoj správy v českých zemích v epoše kapitalismu. Období první a druhé republiky a okupace (1918-1945), Praha 1971.

Kolektiv, Osm století pražské samosprávy. Výstava o vývoji pražské městské správy od 13. století do roku 2000, Praha, pro Archiv hlavního města Prahy vydalo Scriptorium, 2002, 168 s. web

M

K. MALÝ - F. SIVÁK, Dějiny státu a práva včeských zemích a na Slovensku do r. 1918, Praha 1992.

Karel MALÝ a kol., Dějiny českého a československého práva do roku 1945, 2. vyd., Praha 1999.

Vladimír MIKULE, Správní právo a veřejná správa na území České republiky od roku 1945, in: Právně historické studie 35, 2000, s. 159-201.

N

Jiří NOVOTNÝ - Jiří ŠOUŠA, K otázce výzkumu národohospodářské správy se zřetelem k bankovní soustavě v českých zemích, in: K hospodářským a sociálním dějinám 19. a 20. století, Opava 1991, s. 226-229.

Jiří NOVOTNÝ - Jiří ŠOUŠA, Ke vzniku státní a soukromé správy na pozadí bankovní soustavy první republiky, in: Historia docet, Praha 1992, s. 217-228.

P

Stanislav POLÁK, Horní úřad v Příbrami jako pozemková vrchnost. Příspěvek k dějinám horní správy v 16.-18. století, Sborník přednášek „Hornická Příbram ve vědě a technice“ (1966), s.205 - 231 (Československá vědeckotechnická společnost v Příbrami).

Stanislav POLÁK, Vrchnostenský rychtář v Dobříši r. 1768, Středočeský sborník historický 7 (1972) s.146 - 151 (Praha).

Stanislav POLÁK, Vyřizování spisu v městské kanceláři v Příbrami před regulací magistrátu a po ní, Archivní časopis 16 (1966), s.26 - 37 (Archivní správa ministerstva vnitra, Praha).

Stanislav POLÁK, Vývoj městské správy v Příbrami do roku 1850, Vlastivědný sborník Podbrdska I (1966), s.35 - 73 (Vlastivědné muzeum Podbrdska a okresní archiv Příbram).

S

Rudolf SANDER, Přehled vývoje čs. vojenské správy v letech 1918 - 1939, HaV, 1965, s. 359-404.

Karel SCHELLE, Vývoj správy v předválečném Československu. I. (1918 - 1927), II. (1928 - 1939). Brno 1991.

Karel SCHELLE, Organizace veřejné správy 1848 - 1918. Brno 1993.

Marie SKOPALOVÁ, Krajská prokuratura Hradec králové 1949 - 1993, Sborník archivních prací 2/2006, ročník 56.

Jiří ŠOUŠA, Slovník představitelů státní správy v Čechách v letech 1850-1918, in: Muzejní a vlastivědná práce, roč. 34, č. 3 (1996), s. 186-187.

V

Václav VANĚČEK, Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945, Praha 1964, 1970.

Vladimír VYBRAL, Reforma finanční správy, Praha 1936.Internetové stránky věnované dějinám správy :

Apelační soud v době předbělohorské web

Apelační soud (encyklopedie) web

Česká komora (encyklopedie) web

Vývoj správy Moravského markrabství od roku 1850
do roku 1918 web

Církevní správa:

Diecéze web

Seznam pražských biskupů web

Olomoučtí sídelní biskupové a arcibiskupové web

Další odkazy:
Česká archivní společnost

****************
Dějiny správy

Dějiny správy