Struktura: Úvodní stránka / Bibliografie / Historická geografie

 

   


Foto

ArchivnictvíObsah:
Hlavní stránka
Školy
Bibliografie
Archivy
Osobnosti
Legislativa
Slovníky
Místopis
Prameny
Dějiny archivů
Studijní materiály
Periodika
PVH
Návštěvní kniha
Mapa stránek
**********Webmaster
Datum poslední aktualizace:
30.08.2009Optimalizace:
Internet Explorer

Kódování:
Středoevr. jazyky
(Windows)

 
 

 


Literatura:

Eva BÍLKOVÁ, Plány Vltavy v Praze do konce 18. století, Documenta Pragensia XXIV., Město a voda. Sborník příspěvků z 22. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, 2005.

Pavel BOHÁČ, Rukopisná mapa kultur království Českého z let 1837-1844, in: HG 24, Praha 1985, s. 133-144.

Zdeněk BOHÁČ, Bibliografie za léta 1999-2000 a odkazy na starší výběrové biblio- grafie, in: HG 31, Praha 2001, s. 302-303.

Zdeněk BOHÁČ, Časové vrstvy patrocinií českých měst a jejich význam pro dějiny osídlení, in: HG 4, Praha 1970, s. 7-41.

Zdeněk BOHÁČ, Patrocinia jako jeden z pramenů k dějinám osídlení, ČSČH 21, 1973, s. 369-388.

Zdeněk BOHÁČ, Patrocinia kostelů při nejstarších klášterech a kapitulách v Českých zemích, in: HG 5, Praha 1970, s. 54-77.

Martin GOJDA, Archeologie krajiny, Praha 2000.

Jaroslav KAŠPAR, Vybrané kapitoly z historické geografie českých zemí a z nauky o mapách, Praha 1990.

Jan KLÁPŠTĚ, K některým problémům středověké kolonizace, in: Studia medivealia Pragensia 1, Praha 1988, s. 93-111.

Lexikon mapových archivů a sbírek České republiky. Uspořádali Eva Semotanová a Robert Šimůnek, Praha 2000.

Zdeněk MĚŘÍNSKÝ, Studium dějin osídlení na Moravě a ve Slezsku (Současný stav a další perspektivy se zvláštním zřetelem k výzkumu zaniklých středověkých osad), in: AH 7, Brno 1982, s. 113-156.

Vladimír NEKUDA, Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu, Brno 1961.

Jiří ZAHRADNÍK, Zobrazování Berouna a okolí na starých mapách, Minulostí Berounska 8, 2005.


Atlasy a jejich soupisy:

Archeologický atlas Evropy a Československa. Skriptum. Praha 1979.

Atlas Československé socialistické republiky. Praha 1966.

Československý vojenský atlas. Praha 1965.

Vojenský zeměpisný atlas. Praha 1975.


Místopisné příručky a slovníky:

Bedřich DANKO, Repertorium obcí a osad Československé republiky, Praha 1928.

Jaromír DEMEK a kol., Zeměpisný lexicon ČSR. Hory a nížiny, Praha 1982.

Geografické názvy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Praha-Bratislava 1990.

Geografický místopisný slovník. Praha 1993.

Ivan HLAVÁČEK, Z nových místopisných slovníků a pomůcek, in: SAP 30, Praha 1980, s. 244-255.

Miloš HORÁK - Antonín VAISHAR, Encyklopedie obcí Moravy a Slezska, 1, Třebíč 1997.

Ladislav HOSÁK, Přehled historického místopisu Moravy a Slezska v období feudalismu do roku 1848, Ostrava 1967.

Ladislav HOSÁK a kol., Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960, 14 sv, Ostrava 1966-1995.

Ladislav HOSÁK - Rudolf ŠRÁMEK, Místní jména na Moravě a ve Slezsku I., II. Praha 1970, 1980.

Břetislav CHROMEC, Místopisný slovník Československé republiky, Praha 1929.

Chytilův místopis republiky Československé. Praha 1922.

Václav KOTYŠKA, Úplný místopisný slovník Království českého, Praha 1895.

Mapový lexikon obcí ČSSR (1:200 000), Praha 1968.

Friedrich MÜLLER, Ortsbuch für die Sudetengebiete, Wuppertal 1944.

Obce České republiky 1992. Malý lexikon, Praha 1992.

Obce markrabství Moravského, Brno 1914.

Podrobný a úplný abecední místopis Čech, Moravy a Slezska, Praha 1895.

Podrobný seznam míst v království Českém, Wien 1893.


Internetové stránky věnované historické geografii :

Historické mapy - On-line (I. vojenské mapování, II. vojenské mapování, Müllerovo mapování, Stabilní katastr) web

Náhledy map stabilního katastru web

Historische Geographie (Něm.) web

Historická demografie - archiv článků web

Historický atlas měst České republiky web

Mapová sbírka Historického ústavu AV ČR web

****************
Hist. geografie

Hist. geografie