Struktura: Úvodní stránka / Bibliografie / Diplomatika

 

   


Foto

ArchivnictvíObsah:
Hlavní stránka
Školy
Bibliografie
Archivy
Osobnosti
Legislativa
Slovníky
Místopis
Prameny
Dějiny archivů
Studijní materiály
Periodika
PVH
Návštěvní kniha
Mapa stránek
**********Webmaster
Datum poslední aktualizace:
30.08.2009Optimalizace:
Internet Explorer

Kódování:
Středoevr. jazyky
(Windows)

 
 

 

Literatura:

František BENEŠ - Karel BERÁNEK, Soupis česky psaných listin a listů do roku 1526, díl I., Originály listin v šesti sešitech, Praha 1974-1980.

Jan BISTŘICKÝ, Studien zum Urkunden-, Brief- und Handschriften-wesen des Bischofs Heinrich Zdík von Olmütz, Archiv für Diplomatik 26, 1980, s. 135-258.

Zlata BRÁTKOVÁ, Pražské knihy svědomí z konce 16. století, Pražský sborník historický 31, Praha 2000, s. 5-32.

Jiří BRŇOVJÁK, Nobilitační spisy České dvorské kanceláře z období vlády císaře Karla VI. - 1712-1740, Sborník archivních prací 1/2006, roč. 56.

Marek ĎURČANSKÝ, Obnovování městských rad v českých královských městech v letech 1624-1636, DP 21, Praha 2002, s. 93-102.

E

Ivana EBELOVÁ, Novoměstské cechy stavebních řemesel v 16. až 18. století, Documenta Pragensia 17, Praha 1998, s. 185-190.

Josef EMLER, Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno MDXLI igne consumptarum 1, 2, Pragae 1870-1872.

F

Zdeněk FIALA, K počátkům listin a panovnické kanceláře v Čechách, SH 1, 1953, s. 27-45.

Miroslav FLODR, Právní kniha města Brna z poloviny 14. století 1-3, Brno 1990-1993.

Petr GAJDOŠÍK, Českolipské purkmistrovské rejstříky 1576 - 1617, Sborník archivních prací 2/2004, roč. 54, Praha 2004, s. 459-565.

Ivan HLAVÁČEK, Několik úvah o diplomatice, jejich dějinách, potřebách a perspektivách, Sborník archivních prací, roč. 33/1983, č. 1-2, s. 3-31.

Ivan HLAVÁČEK, Z německé diplomatické medievistiky posledních několika let (recenze), Sborník archivních prací 2/2006, ročník 56.

Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Úřad generálních vikářů pražského arcibiskupa v době předhusitské, Praha 1971.

E. HRADECKÝ, Tereziánský katastr, rozbor fondu, SAP VI/1, s. 105-135.

Michaela HRUBÁ, Bratrstva a cechy z pohledu měšťanských testamentů královských Měst severozápadních Čech v raném novověku, Documenta Pragensia 18, Praha 2000, s. 27-48.

Petr CHLUMECKÝ - Josef CHYTIL - Karl DEMUTH - Adolf R. WOLFSKRON, Die Landtafel des Markfragthumes Mähren, Brünn 1856.

Em. JANOUŠEK, Přednášky o patrimoniální správě. (skripta), Praha 1955.

K

Marie KAPAVÍKOVÁ - Lubomír VANĚK, Volba Vladislava Jagellonského českým králem. Edice pamětního zápisu v kutnohorské knize sentencí z roku 1471, Kutná Hora 1972.

Jan KLEPL, Královská města česká počátkem 18. stol. (Reformy hospodářské a správní). ČČH 38, 1932 a 39, 1933.

Kolektiv autorů, Pozdně středověké testamenty v českých městech. Sborník příspěvků z konference konané 30. 11. 2005, Dolní Břežany 2006, 296 s.

Božena KOPIČKOVÁ, Úvaha a komentář k rejstříkům regestové edice doby Václava IV., Archivní časopis 2/2006 roč. 56.

Pavel KRÁL, Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550-1650, České Budějovice 2001.

Zdeněk KRISTEN, Listy posélací a jejich registra v královské kanceláři české až do Bílé hory, ČAŠ 5, 1927, s. 1-109.

Zdeněk KRISTEN, O nejstarší české diplomatické písemnosti. Pamětní záznam o založení a obvěnění kapituly litoměřické, Acta Univ. Palackianae Olom., Historica 2, 1961, s. 69-97.

Václav LETOŠNÍK, Registra otevřených listů české kanceláře, ČAŠ 3, 1926, s. 36-63, a 4, 1926-1927, s. 49-102.

M

Josef MACEK, O listinách, listech a kanceláři Vladislava Jagellonského, SAP 2-1, 1952, s. 45-122.

Jaroslava MENDELOVÁ, Rady Nového a Starého Města pražského v letech 1547-1602, Dokumenta pragensia 22, Praha 2004, s. 97-106.

Rostislav NOVÝ, Listiny pražských biskupů XI.-XIV. století, Praha 1960.

P

Jan PAŘEZ, Diplomatika a správa premonstrátské kanonie na Strahově v 16. století, 1510 - 1586 (vč. podrob. popisu registratury - gruntovních knih i urbářů a hamfeštních listin), Sborník archivních prací 2/2003, roč.53.

Alena PAZDEROVÁ, Český historický ústav v Římě. Slavnostní založení a prvního půl roku jeho činnosti. Archivní časopis, roč. 44/1994, č. 3, s. 157-160.

Josef PEKAŘ, České katastry - 2. vyd., Praha 1932.

Václav PEŠÁK, Protokoly české dvorské kanceláře od poloviny XVI. století do Bílé hory, Sborník archivu ministerstva vnitra 2, 1929, s. 91-113.

Václav PEŠÁK, Protokoly české státní rady z let 1602-1610, Praha 1952.

Jiří PEŠTA, Dodatky k rožmberskému listáři pro léta 1437 - 1472. Edice a diplomatickosprávní zhodnocení, Sborník archivních prací 2/2006, ročník 56.

Marie PLEVOVÁ, Konfirmace privilegií města Jemnice v 17. a 18. století, Sborník archivních prací 1/2006, roč. 56.

Jiří PRAŽÁK, O diplomatické metodě studia městských knih, AČ 3, 1953, s. 145-162 a 205-227.

Vladimír PROCHÁZKA, Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17. stol., Praha 1963.

Vladimír PROCHÁZKA, Výbava a výměnek na české vesnici v 16. a 17. stol. Český lid 49/1962, s. 55-63.

R

Jiří RADIMSKÝ - Miroslav TRANTÍREK, Tereziánský katastr moravský, Praha 1962.

Jana RATAJOVÁ, Pražské testamenty (1600-1620) jako pramen k dějinám rodinných struktur, Pražský sborník historický 30, Praha 1998, s. 90-127.

František ROUBÍK, Ke vzniku josefského katastru, SH II, 1954, s. 140n.

S

Aleš STEJSKAL, Prosopografická analýza rožmberského a švamberského úřednictva 1550 - 1616, Sborník archivních prací 2/2004, roč. 54.

Alexandr STICH - Jaromír LINDA - Alena FIDLEROVÁ - Martina ŠULCOVÁ, Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách, I. díl (A-J), Praha, Karolinum 2002, 296 s.

Karel STLOUKAL, Česká kancelář dvorská 1599-1608, Praha 1931.

Ludmila SULITKOVÁ, Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343-1619, Úvodní svazek a sv. 1 a 2, Brno 1998-2001.

Jindřich ŠEBÁNEK, Desetipanský úřad Starého města pražského a jeho knihy, Sborník příspěvků k dějinám Hlav. města Prahy, sv. V, Praha 1932.

E. ŠMILAUEROVÁ, Správní vývoj a diplomatika písemností okresních národních výborů v letech 1945-1960. Sborník archivních prací, roč. 32/1982, č. 1-2, s. 43-169.

Václav ŠOLLE, Civilní soudnictví předbřeznové v českých zemích, SAP X/1, 1960.

Jiří ŠOUŠA, Česká zemědělská rada, její kancelář a proces vzniku jejích písemností 1873-1890, Z pomocných věd historických 4, Acta Univ. Carol. 1980, Phil. et histor. 5, s. 83-96.

Aleš VALENTA, Z korespondence české šlechty v 18. století. Listy Štěpána Kinského bratru Františku Ferdinandovi z let 1719 - 1720, Sborník archivních prací 2/2006, ročník 56.

Internetové stránky věnované diplomatice :

Materiály k PVH (osobnosti, edice, bibliografie, ...) web
Bibliographie zur Diplomatik web
Diplomatika - prednasky - bibliografie web
Novověká diplomatika - pojmy (Irena Prokopová) web
Novověká diplomatika - bibliografie I.(Irena Prokopová) web
Novověká diplomatika - bibliografie II.(Irena Prokopová) web
Edice pramenů (doc.) web
PVH (odkazy, edice, přednásky) web
Codex diplomaticus (CDB) (on-line!) web
Monumenta Germaniae Historica web
Regesta Imperii web Regesta Imperii Online!
Odkazy na on-line zdroje web
Základní odborné termíny z diplomatiky (Něm.) web
Diplomatika (stránky; Něm.) web
Amtliche Aktenkunde der Neuzeit web
Archiv für Diplomatik web

Jak je to správně? Casino nebo kasino? A není to jedno? Hlavně, že se pobavíte. Hazardní hry jsou tady hlavně pro zábavu. Tak zkuste online poker, black jack nebo online automaty

****************
Diplomatika

Diplomatika