Úvodní stránka Diplomatika Kodikologie Epigrafika Sfragistika Genealogie
  Chronologie Historická geografie Numismatika Paleografie Heraldika  
   Dějiny správy Archivnictví His. metrologie Tisky Periodika   

Archivnictví


  Literatura: Zkratky: AČ = Archivní časopis, SA = Slovenská archivistika, SAP = Sborník archivních prací. A Die archivalische Quellen. Eine Einführung in ihre Benutzung. Weimar 1994. Archivictví v České republice. Perspektivy-koncepce-plány. Praha 1991. Archivní příručka. Praha 1948. Archivní příručka. Praha 1965. 2. vyd. Praha 1971. Archivy a diplomatika nejnovějších písemností. Praha 1969. Archivy a veřejnost. Praha 1993. Archivy na prahu tisíciletí. Brno 2000. Archivy v ČSR. Praha 1974. B Vácslav BABIČKA, České archivnictví v posledním desetiletí 2O. století a na počátku 21. století, in: Historie a interdisciplinární výzkum, Brno 2002 (Časopis Matice moravské. ), s. 5-16. Vácslav BABIČKA, Hledá se nový Muller, Fruin a Feith. 100 let holandské archivní příručky. AČ 48, 1998, s. 201-212. Vácslav BABIČKA - Tomáš KALINA, Provenienční a historický princip v archivnictví I., AČ 38, 1988, s. 137-153; 1988, č. 4, s. 193-206; AČ, 39, 1989, č. 1, s. 2-26. Josef BARTOŠ, Úvod do archivnictví, 2. vyd. Praha 1988. Josef BARTOŠ, Úvod do archivnictví pro historiky, 2. vyd. (omylem označeno jako 3. vydání). Praha 1995. Josef BARTOŠ - Karel CHOBOT, Úvod do archivnictví pro historiky, Univerzita Palackého v Olomouci, 3. vydání, Olomouc 2000. M. BÄR, Leitfaden für Archivbeamten, Leipzig 1896. O. BAUER - L. MRÁZKOVÁ, Soupis archivní literatury v českých zemích 1899 - 1956, Praha 1959. I. BEUC, Archivistika, Zagreb 1968. C. BIERNAT, Problemy archivistiky wspólczesnej, Warszawa 1977. Adolf BRENNEKE - Wolfgang LEESCH, Archivkunde, Leipzig 1953. web Adrian BROWN, Strategie digitálního archivování (Překlad z angličtiny), Zvláštní příloha k AČ 53, 2003, 64 s. N. V. BRŽOSTOVKAJA, Razvitije archivnogo dela v novejšeje vremja (1918-1960), Moskva 1961. C E. CASANOVA, Archivistica. 3. vyd., Torino 1966. František CIGÁNEK, Spisová služba ve státní správě a archivnictví, Praha 1967. Čechová, G.: K české archivní terminologii. AČ, 33, 1983, č. 2, s. 65 - 72. G. ČECHOVÁ, Směrnice pro archivní ediční činnost, AČ, 21, 1971, s. 136-139. M. ČEPELÁKOVÁ, Novela zákona o archivnictví, AČ, 42, 1992, s. 213-223. D Dictionary of Archival Terminology. München-New York-London-Paris 1984. (2. vyd. 1988). P. DRAŠKABA - P. KARTOUS - A. PAULUSOVÁ, Príručka pre pracovníkov podnikových spisovní a archívov, 2. vyd., Bratislava 1982. E Elsevier´s Lexicon of Archive Terminology. Amsterdam-London-New York 1969. Enders, G.: Archiverwaltungslehre. 3. vyd. Berlin 1968. Evans, F. B.: Modern Archives and Manuscripts (A Select Bibliography). Waschington 1975. Evans, F. B.: The History of Archives Administration (A Select Bibliography). Paris 1979. Evidence jednotného archivního fondu. Praha 1994. F J. FAVIER, Les archives, 2. vyd., Paris 1965. T. FIALA, Archivnictví jako systém, AČ, 31, 1981, s. 6-19. Z. FIALA, Pojem archivu, AČ, 1, 1951, s. 104-108. G. Franz ECKHART, Einführung in die Archivkunde, 5. vyd., Darmstadt 2004. web H Ivan HLAVÁČEK - Václav LEDVINKA - Oldřich SLÁDEK, České archivnictví a Karlova univerzita. K univerzitnímu jubileu 1348-1998, SAP 48, č. 1 (1998), s. 3-10. Ivan HLAVÁČEK - Jaroslav KAŠPAR - Rostislav NOVÝ, Vademecum pomocných věd historických, 2. vyd., Praha 1997. Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Zpráva o činnosti Českého historického ústavu v Římě v letech 2004-2005, ČČH, č. 4, 2006, s. 977-979. J. H. HODSON, The Administration of Archives, Oxford 1972. František HOFFMANN, Poznámky k archivní terminologii, AČ, 3, 1953, s. 114-117. Jaroslava HOFFMANNOVÁ, Z historických a archivních zájmů Elišky Krásnohorské, in: MZpčK 33 (1998), s. 81-94. Václav HRUBÝ, Úvod do archivní teorie a praxe, Praha 1930. Karel CHOBOT, Archiváři archivářům aneb Jak zemští pomáhali budovat okresní archivy, Sborník příspěvků přednesených v rámci 9. konference archivářů ČR 23.-25. května 2001 v Opavě, Opava 2002, s. 44-46. Bořivoj INDRA, Nové archivní budovy ve Francii, Archivní časopis 4/2005, roč. 55. Hilary JENKINSON, A Manual of Archive Administration, 3. vyd., London 1966. web K Kartouz, P.: Rešpektovanie archivného fondu. SA, 29, 1994, s. 38-59. Oldřich KLEPEK, Konference podnikových archivářů, in: AČ 48, č. 3 (1998), s. 167-168. Klos, M.: Návod na zpracování inventářů v okresních archivech, Státní archiv v Opavě 1972. Jaromíra KNAPÍKOVÁ, Matice opavská a počátky archivnictví ve Slezsku, in: Sborník příspěvků přednesených v rámci 9. konference archivářů ČR 23.-25. května 2001 v Opavě, Opava 2002, s. 6-20. Kolektiv autorů, Kurs pro podnikové archiváře, svazek I, VIII, ÚKDŽ, Praha 1988. Josef KOLLMANN, Dr. Josef Borovička a Národní archiv. Příspěvek k dějinám archivnictví novější doby, Paginae historiae 10 (2002), s. 167-222. Kratkij slovar archivnoj terminologii. Moskva - Leningrad 1968. Kubíček, J.: Bibliografie československého archivnictví 1957 - 1966. Praha 1970. M. KUŠÍK, Archivníctvo v klasifikácii vedy, SA, 3, 1968, č. 1, s. 3-21. S. KYS, Archiwistyka praktyczna dla archiwistów zakladowych, Poznaň 1986. Leitfaden für Archivare, Berlin (Ost) 1988. La pratique archivistique francaise, Paris 1993. M Oskar MACEK - Michal WANNER, Skartační řízení nebo automatizovaná sklizeň? K problematice dlouhodobého uchovávání webů, Archivní časopis 4/2005, roč. 55. Manuel d´archivistique, Paris 1970. J. MARŠÁL, Novela zákona o archivnictví, Archivní časopis, 41, 1991, s. 209-211. Zdeněk MARTÍNEK, Archiv obce. Příspěvek k vymezení a charakteristice archivního fondu, Zvláštní příloha k AČ roč. 49, 1999, 44 s. Oborový archivní slovník, Geodetický a kartografický podnik v Praze – ÚAGK, Praha 1983. P Ján PIVOLUSKA, Vznik Slovenského národného archívu a počiatky socialistického archívnictva na Slovensku, in: Slovenská archivistika, XVIII, 1983, č. 1, s. 5-21. Jiří PULEC, Archivy zvláštního významu, Archivní časopis 2/2006 roč. 56. Elemír RÁKOŠ, Teória archívneho fondu V. /Archívne aspekty - syntéza/, in: Slovenská archivistika, XXXIII, 1998, č. 2, s. 3-17. Elemír RÁKOŠ, Úvahy o archivistike, in: Slovenská archivistika, XXXVIII, 2003, č. 1, s. 5-30. Rámcové zásady pro vyřazování (skartaci) technické dokumentace, Archivní správa MV ČSR, Praha 1978. Václav RAMEŠ, Archivní dohoda, in: Archivum Trebonense č. 10 (2002), 55-78. S M. SEIDLER, Organizace archivní a spisové služby, Vzdělávací středisko RACIO, Ostrava 1992. Slovníček archivní terminologie (I), Praha 1954. Slovníček archivní terminologie (II) a názvosloví pro zemědělskolesnické archivy. Praha 1955. Vladimír SMETÁČEK - Josef ŽABKA, Použití moderních metod pořádání informací a zpracování dat v archivnictví a historii, Archivní časopis, 27, 1977, s. 65-84. K. SMUTNÁ, Spisový, skartační a archivní řád - teze, in: Informace MZA č. 3 (2. vyd.), Brno 1994. V. SÝKORA - J. GORNER - J. OREL, Právní úprava archivnictví v ČSR. Výklad zákona o Archivnictví a k němu vydaných prováděcích předpisů, Sborník archivních prací 28 (1978), č. 1, s. 171-231. Eva ŠMILAUEROVÁ, Návod k pořádání fondů okresních národních výborů 1945-1990, AČ 48, č. 2 (1998), s. 65-84. Jiřina ŠŤOURAČOVÁ, Úvod do archivnictví, FF MU v Brně, Brno 1999. Ivan ŠŤOVÍČEK - Helena NOVÁČKOVÁ, Memorandum Jana Opočenského o archivnictví z roku 1944, in: Kde je domov. Sborník k životnímu jubileu Raisy Machatkové, Praha 2002, s. 221-230. T Toward Interntional Descriptive Standarts for Archive. München - New Providence - London - Paris 1993. Typový skartační rejstřík pro podniky, Archivní správa MV ČR, Praha 1992. Sergij VILFAN - Jože ŽONTAR, Archivistika, Ljubljana 1973. J. VÍTŮ - B. INDRA, Typologie budov - státní okresní archivy, MV ČR, Praha 1994. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů, Praha 1998, 91 s. Výpočetní technika a dopady jejího využívání na archivnictví – metodické stanovisko, Archivní správa MV ČR, Praha 1995. W Michal WANNER - Jiří ÚLOVEC, Tvorba názvů archivních pomůcek, AČ 48, č. 2 (1998), s. 85-89. Milada WURMOVÁ, Archiv jako instituce, SAP 19, 1969, č. 1, s. 30-40. Milada WURMOVÁ, Pojem "archiv" v české archivní terminologii, AČ 17, 1967, č. 1, s. 13-20. Milada WURMOVÁ, Vztah archivů k muzeím a knihovnám. SAP 19, 1969, č. 2, s. 305-347. Z Základní hlediska pro výstavbu a adaptaci archivních budov a prostor podnikových Archivů, Archivní správa MV ČSR, Praha 1981. Základní pravidla pro zpracování archivního materiálu. Praha 1958. Zásady nového archivního zákona. Praha 1992. Zásady pro archivní zpracování technické dokumentace, Archivní správa MV ČSR, Praha 1973. Zásady pro tvorbu skartačních řádů, Archivní správa MV ČSR, Praha 1975. Zásady pro vyřazování písemností vzniklých použitím výpočetní techniky, Archivní Správa MV ČSR, Praha 1980. Zásady pro zpracování archiválií vzniklých z činnosti socialistických hospodářských organizací, Archivní správa MV ČSR, Praha 1979 J. Žontar, Archivistika, Ljubljana 1984. Internetové stránky věnované archivnictví : Základy archivnictví *web* Archivnictví - legislativa *web* Archivy a archiváři v českých zemích - Jaroslava Hoffmannová (Libri) *web* Další odkazy: Česká archivní společnost Archivní prameny - prameny pro historiky a archiváře
  
  Webmaster
  Datum poslední aktualizace:
  01.11.2006
  
  
  archivnictvi.euweb.cz Mapa stránek - archivnictvi.euweb.cz